A A A

Regulamin (2010/2011)

2 grudnia 2010 r.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

„WYPĘDZENIA, WYWÓZKI,  MARTYROLOGIA  I ZWYCIĘSTWA POLAKÓW” „LATA1936–1956”

 

Cele konkursu:

 1. Rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania najnowszą historią Polski i losami Polaków.
 2. Rozbudzanie postawy patriotycznej i kształtowanie świadomości narodowej (w tym roku przypada 70. rocznica wywózek i wysiedleń)
 3. Pobudzanie do twórczego myślenia i rozwijanie uzdolnień.
 4. Rozszerzenie oraz integracja wiedzy z różnych dziedzin (historia, geografia, literatura, sztuka i in.)

 

Zasady konkursu:

 1. Konkurs jest dwuetapowy. Etap I i II odbędzie się w roku szkolnym 2010/2011.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych. Do konkursu uczniowie przystępują na zasadzie dobrowolności.
 3. Materiały do I etapu konkursu zamieszczone są na stronach internetowych NCE Kubajak (www.nce.kubajak.pl) oraz WOM Katowice (www.womkat.edu.pl). Wiadomości w nich zamieszczone są wystarczające do zdania I etapu konkursu. Lista lektur do II etapu konkursu zostanie umieszczona na wyżej wymienionych stronach do dnia 15 grudnia 2010 r.
 4. Szkoły zgłaszają chęć udziału w konkursie do dnia 1 lutego 2011 r.
 5. Aby zgłosić szkołę do konkursu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (wg załączonego wzoru) i przesłać drogą elektroniczną (jako załącznik w formacie WORD) na adres: nce@kubajak.pl lub pm@womkat.edu.pl.
 6. I etap konkursu polega na sprawdzeniu wiedzy ucznia przez nauczyciela w dniu 8 lutego 2011 r. (na podstawie testu przesłanego wcześniej drogą elektroniczną przez organizatorów Konkursu).
 7. Spośród uczestników I etapu nauczyciel wybiera maksimum trzech najlepszych uczniów w danej szkole (lub zespole szkół).
 8. Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie I etapu w danej szkole przesyła do 11 lutego 2011 r. listę z nazwiskami ww. uczniów z zaznaczeniem kolejności miejsc zajętych w I etapie
 9. Kwalifikacji do finału konkursu dokonuje Wojewódzka Komisja Konkursowa powoływana przez Organizatorów Konkursu. Decyduje ona liczbie uczestników konkursu finałowego na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych szkół, w których odbył się I etap konkursu (Do finału zostanie zakwalifikowany przynajmniej jeden – najlepszy uczeń z danej szkoły/zespołu szkół).
 10. Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona do dnia 15 lutego 2010 r. na www.nce.kubajak.pl oraz www.womkat.edu.pl.
 11. Planowany termin II etapu konkursu marzec 2011 r. Dokładna data i godzina rozpoczęcia konkursu zostanie podana na www.nce.kubajak.pl oraz www.womkat.edu.pl w terminie późniejszym.
 12. Tytuł finalisty uzyskuje uczestnik, który w finale uzyskał co najmniej 50% punktów najlepszego wyniku.
 13. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe oraz inne nagrody rzeczowe, natomiast finaliści dodatkowo zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty konkursu wojewódzkiego. Nauczyciele – opiekunowie otrzymają stosowne podziękowania.

 

Dyrektor

dr Anna Kubajak

NCE „Kubajak”