A A A

Regulamin (2011/2012)

18 października 2011 r.

 

Regulamin konkursu

Na rok szkolny 2011/2012


„Wypędzenia, wywózki, martyrologia i zwycięstwa Polaków”

„Kształtowanie się Polski niepodległej, wielkie zwycięstwa i osiągnięcia Polski”


Cele konkursu:

 1. Rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania najnowszą historią Polski i losami Polaków.
 2. Rozbudzanie postawy patriotycznej i kształtowanie świadomości narodowej (w tym roku przypada 70. rocznica kolejnych wywózek i wysiedleń)
 3. Pobudzanie do twórczego myślenia i rozwijanie uzdolnień.
 4. Rozszerzenie oraz integracja wiedzy z różnych dziedzin (historia, geografia, literatura, sztuka i in.)

Zasady konkursu:

 1. Konkurs jest dwuetapowy. Etap I i II odbędzie się w roku szkolnym 2011/2012.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych. Do konkursu uczniowie przystępują na zasadzie dobrowolności.
 3. Lista lektur do I etapu konkursu zostanie umieszczona na stronach internetowych NCE Kubajak (www.nce.kubajak.pl) oraz WOM Katowice (www.womkat.edu.pl) do dnia 1 grudnia 2011 r. Natomiast lista lektur do II etapu konkursu zostanie umieszczona na wyżej wymienionych stronach do dnia 31 grudnia 2011 r.
 4. Szkoły zgłaszają chęć udziału w konkursie do dnia 3 stycznia 2012 r.
 5. Aby zgłosić szkołę do konkursu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (wg załączonego wzoru) i przesłać drogą elektroniczną (jako załącznik w formacie WORD) na adres: nce@kubajak.pl lub pm@womkat.edu.pl.
 6. I etap konkursu polega na sprawdzeniu wiedzy ucznia przez nauczyciela w dniu 10 stycznia 2012 r. (na podstawie testu przesłanego wcześniej drogą elektroniczną przez organizatorów Konkursu).
 7. Spośród uczestników I etapu nauczyciel wybiera maksimum trzech najlepszych uczniów w danej szkole i ich prace przesyła na adres: NCE Kubajak, pl. F. Kulczyckiego 2, 32-065 Krzeszowice do 15 stycznia 2012 r..
 8. Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie I etapu w danej szkole przesyła też do 15 stycznia 2012 r. listę z nazwiskami wszystkich uczniów biorących udział w konkursie z zaznaczeniem kolejności miejsc zajętych w I etapie, podaniem liczby uzyskanych punktów oraz informacji, do której klasy uczęszczają.
 9. Kwalifikacji do finału konkursu dokonuje Wojewódzka Komisja Konkursowa powoływana przez Organizatorów Konkursu. Decyduje ona o liczbie uczestników konkursu finałowego na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych szkół, w których odbył się I etap konkursu (Do finału zostanie zakwalifikowany przynajmniej jeden – najlepszy uczeń z danej szkoły/zespołu szkół).
 10. Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona do dnia 30 stycznia 2012 r. na www.nce.kubajak.pl oraz www.womkat.edu.pl.
 11. Planowany termin II etapu konkursu 13 marca 2012 r. w RODN „WOM” Katowice. Dokładna data i godzina rozpoczęcia konkursu zostanie podana na www.nce.kubajak.pl oraz www.womkat.edu.pl w terminie późniejszym.
 12. Tytuł finalisty uzyskuje uczestnik, który w finale uzyskał: a) w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych co najmniej 50% punktów najlepszego wyniku, b) w przypadku uczniów gimnazjów co najmniej 45% najlepszego wyniku. Wojewódzka Komisja Konkursowa ma prawo skorygować powyższe progi punktowe w zależności od wyników konkursu.
 13. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe lub inne nagrody rzeczowe, natomiast finaliści dodatkowo zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty konkursu wojewódzkiego. Nauczyciele – opiekunowie otrzymają stosowne podziękowania.
 14.  

  Dyrektor

  dr Anna Kubajak

  NCE „Kubajak”