A A A

Regulamin (2012/2013)

28 stycznia 2013 r.

 

REGULAMIN KONKURSU
Na rok szkolny 2012/2013

 

WYPĘDZENIA, WYWÓZKI, MARTYROLOGIA I ZWYCIĘSTWA POLAKÓW

Nowy ład etniczny w Europie planowany przez Niemcy i ZSRS
w okresie II wojny światowej a sytuacja Polski.
Ks. Jan A. Ficek - wielka postać Śląska

 

Cele konkursu:
1.  Rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania najnowszą historią Polski i losami Polaków.
2.  Rozbudzanie postawy patriotycznej i kształtowanie świadomości narodowej (w tym roku szkolnym przypada 70. rocznica rzezi wołyńskiej oraz 150. rocznica śmierci wielkiego Ślązaka – ks. J.A. Ficka)
3.  Pobudzanie do twórczego myślenia i rozwijanie uzdolnień.
4.  Rozszerzenie oraz integracja wiedzy z różnych dziedzin (historia, geografia, literatura, sztuka i in.)

Zasady konkursu:
1.  Konkurs jest dwuetapowy. Etap I i II odbędzie się w roku szkolnym 2012/2013.
I etap (szkolny) – 27 lutego, II etap (RODN „WOM” Katowice) – 12 kwietnia.
2.  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych. Do konkursu uczniowie przystępują na zasadzie dobrowolności.
3.  Całość lektur do I etapu konkursu zostanie umieszczona na stronach internetowych NCE Kubajak (www.nce.kubajak.pl) oraz WOM Katowice (www.womkat.edu.pl) do dnia 2 lutego 2013 r.  Natomiast lista lektur do II etapu konkursu zostanie umieszczona na wyżej wymienionych stronach do dnia 25 lutego 2013 r.
4.  Szkoły zgłaszają chęć udziału w konkursie do dnia 25 lutego 2013 r.
5.  Aby zgłosić szkołę do konkursu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (wg załączonego wzoru) i przesłać drogą elektroniczną (jako załącznik w formacie WORD) na adres: nce@kubajak.pl lub pm@womkat.edu.pl.
6.  I etap konkursu polega na sprawdzeniu wiedzy ucznia przez nauczyciela w dniu 27 lutego 2013 r. (na podstawie testu przesłanego wcześniej drogą elektroniczną przez organizatorów Konkursu).
7.  Spośród uczestników I etapu nauczyciel wybiera maksimum trzech najlepszych uczniów w danej szkole (każda ze szkół wchodzących w skład zespołu szkół jest traktowana jako osobna szkoła) i ich prace przesyła na adres: NCE Kubajak, pl. F. Kulczyckiego 2, 32-065 Krzeszowice do 4 marca 2013 r.
8.  Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie I etapu w danej szkole przesyła też do 4 marca 2013 r. listę z nazwiskami wszystkich uczniów biorących udział w konkursie z zaznaczeniem kolejności miejsc zajętych w I etapie, podaniem liczby uzyskanych punktów oraz informacji, do której klasy uczęszczają.
9.  Kwalifikacji do finału konkursu dokonuje Wojewódzka Komisja Konkursowa powoływana przez Organizatorów Konkursu. Decyduje ona o liczbie uczestników konkursu finałowego na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych szkół, w których odbył się I etap konkursu (Do finału zostanie zakwalifikowany przynajmniej jeden – najlepszy uczeń z danej szkoły/zespołu szkół).
10. Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona do dnia 9 marca 2013 r. na www.nce.kubajak.pl oraz www.womkat.edu.pl.
11. Planowany termin II etapu konkursu 12 kwietnia 2013 r. w RODN „WOM” Katowice. Dokładna data i godzina rozpoczęcia konkursu zostanie podana na www.nce.kubajak.pl oraz www.womkat.edu.pl w terminie późniejszym.
12. Tytuł finalisty uzyskuje uczestnik, który w finale uzyskał: a) w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych co najmniej 50% punktów najlepszego wyniku, b) w przypadku uczniów gimnazjów co najmniej 45% najlepszego wyniku. Wojewódzka Komisja Konkursowa ma prawo skorygować powyższe progi punktowe w zależności od wyników konkursu.
13. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe lub inne nagrody rzeczowe, natomiast finaliści dodatkowo zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty konkursu wojewódzkiego. Nauczyciele – opiekunowie otrzymają stosowne podziękowania.

 

Dyrektor
dr Anna Kubajak
NCE „Kubajak”