A A A

Regulamin (2013/2014)

16 stycznia 2013 r.


REGULAMIN KONKURSU
Na rok szkolny 2013/2014

WYPĘDZENIA, WYWÓZKI, MARTYROLOGIA I ZWYCIĘSTWA POLAKÓW
Zryw niepodległościowy, lata 1914–1956.
Wywózki Górnoślązaków , Kaszubów i AK-owców w 1945 r. do ZSRS
Prymas Tysiąclecia – kardynał Stefan Wyszyński

 


Cele konkursu:
1. Rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania najnowszą historią Polski i losami Polaków.
2. Rozbudzanie postawy patriotycznej i kształtowanie świadomości narodowej (zryw niepodległościowy Polaków i niepodległość Polski, lata wojny i czasy komunizmu; wywózki Ślązaków, Kaszubów i żołnierzy AK do sowieckich łagrów w ZSRS już po zakończeniu II wojny światowej; postać wielkiego prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego)
3. Pobudzanie do twórczego myślenia i rozwijanie uzdolnień.
4. Rozszerzenie oraz integracja wiedzy z różnych dziedzin (historia, geografia, literatura, sztuka i in.)

Zasady konkursu:
1. Konkurs jest dwuetapowy. Etap I i II odbędzie się w roku szkolnym 2013/2014.
I etap (szkolny) – 4 marca 2014 r., II etap (RODN „WOM” Katowice) – 31 marca 2014 r.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych. Do konkursu uczniowie przystępują na zasadzie dobrowolności.
3. Całość lektur do I etapu konkursu zostanie umieszczona na stronach internetowych NCE Kubajak (www.nce.kubajak.pl) oraz WOM Katowice (www.womkat.edu.pl) do dnia 17 stycznia 2014 r.  Natomiast lista lektur do II etapu konkursu zostanie umieszczona na wyżej wymienionych stronach do dnia 25 lutego 2014 r.
4. Szkoły zgłaszają chęć udziału w konkursie do dnia 1 marca 2014 r.
5. Aby zgłosić szkołę do konkursu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (wg załączonego wzoru) i przesłać drogą elektroniczną (jako załącznik w formacie WORD) na adres: nce@kubajak.pl lub pm@womkat.edu.pl.
6. I etap konkursu polega na sprawdzeniu wiedzy ucznia przez nauczyciela w dniu 4 marca 2014 r. (na podstawie testu przesłanego wcześniej drogą elektroniczną przez organizatorów Konkursu).
7. Spośród uczestników I etapu nauczyciel wybiera maksimum trzech najlepszych uczniów w danej szkole (każda ze szkół wchodzących w skład zespołu szkół jest traktowana jako osobna szkoła) i ich prace przesyła na adres: NCE Kubajak, pl. F. Kulczyckiego 2, 32-065 Krzeszowice do 6 marca 2014 r.
8. Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie I etapu w danej szkole przesyła też na adres e-mailowy nce@kubajak.pl do 6 marca 2014 r. listę z nazwiskami wszystkich uczniów biorących udział w konkursie z zaznaczeniem kolejności miejsc zajętych w I etapie, podaniem liczby uzyskanych punktów oraz informacji, do której klasy uczęszczają.
9. Kwalifikacji do finału konkursu dokonuje Wojewódzka Komisja Konkursowa powoływana przez Organizatorów Konkursu. Decyduje ona o liczbie uczestników konkursu finałowego na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych szkół, w których odbył się I etap konkursu (Do finału zostanie zakwalifikowany przynajmniej jeden – najlepszy uczeń z danej szkoły).
10. Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona do dnia 10 marca 2014 r. na www.nce.kubajak.pl oraz www.womkat.edu.pl.
11. Planowany termin II etapu konkursu 31 marca 2014 r. w RODN „WOM” Katowice. Dokładna data i godzina rozpoczęcia konkursu zostanie podana na www.nce.kubajak.pl oraz www.womkat.edu.pl w terminie późniejszym.
12. Tytuł finalisty uzyskuje uczestnik, który w finale uzyskał: a) w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych co najmniej 50% punktów najlepszego wyniku, b) w przypadku uczniów gimnazjów co najmniej 45% najlepszego wyniku. Wojewódzka Komisja Konkursowa ma prawo skorygować powyższe progi punktowe w zależności od wyników konkursu.
13. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe lub inne nagrody rzeczowe, natomiast finaliści dodatkowo zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty konkursu wojewódzkiego. Nauczyciele – opiekunowie otrzymają stosowne podziękowania.

 

Dyrektor
dr Anna Kubajak
NCE „Kubajak”