A A A

Regulamin (2015/2016)

28 stycznia 2016 r.


REGULAMIN KONKURSU
Na rok szkolny 2015/2016


WYPĘDZENIA, WYWÓZKI, MARTYROLOGIA I ZWYCIĘSTWA POLAKÓW
Dzieje Polaków po II wojnie światowej


Cele konkursu:
1. Rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania najnowszą historią Polski i losami Polaków.
2. Rozbudzanie postawy patriotycznej i kształtowanie świadomości narodowej.
3. Pobudzanie do twórczego myślenia i rozwijanie uzdolnień.
4. Rozszerzenie oraz integracja wiedzy z różnych dziedzin (historia, geografia, literatura, sztuka i in.).


Zasady konkursu:
1. Konkurs jest dwuetapowy. Etap I i II odbędzie się w roku szkolnym 2015/2016.
I etap (szkolny) – 22 marca 2016 r.
II etap (w RODN „WOM” Katowice) planowany jest wstępnie na dzień 25 kwietnia 2016 r.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych. Do konkursu uczniowie przystępują na zasadzie dobrowolności.
3. Całość lektur do I etapu konkursu zostanie umieszczona na stronach internetowych NCE Kubajak (www.nce.kubajak.pl) oraz WOM Katowice (www.womkat.edu.pl) do dnia 12 lutego 2016 r. Natomiast lista lektur do II etapu konkursu zostanie umieszczona na wyżej wymienionych stronach do dnia 29 lutego 2016 r.
4. Szkoły zgłaszają chęć udziału w konkursie do dnia 18 marca 2016 r.
5. Aby zgłosić szkołę do konkursu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (wg załączonego wzoru) i przesłać drogą elektroniczną (jako załącznik w formacie WORD) na adres: nce@kubajak.pl lub pm@womkat.edu.pl.
6. I etap konkursu polega na sprawdzeniu wiedzy ucznia przez nauczyciela w dniu 22 marca 2016 r. (na podstawie testu przesłanego wcześniej drogą elektroniczną przez organizatorów Konkursu).
7. Spośród uczestników I etapu nauczyciel wybiera maksimum trzech najlepszych uczniów w danej szkole (każda ze szkół wchodzących w skład zespołu szkół jest traktowana jako osobna szkoła), których typuje do II etapu.
8. Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie I etapu w danej szkole przesyła też na adres e-mailowy nce@kubajak.pl do 24 marca 2016 r. listę z nazwiskami wszystkich uczniów biorących udział w konkursie z zaznaczeniem kolejności miejsc zajętych w I etapie, z podaniem liczby uzyskanych punktów oraz informacji, do której klasy uczęszczają, a także z zaznaczeniem uczniów, których wytypował do II etapu.
9. Kwalifikacji do finału konkursu dokonuje Wojewódzka Komisja Konkursowa powoływana przez Organizatorów Konkursu. Decyduje ona o liczbie uczestników konkursu finałowego na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych szkół, w których odbył się I etap konkursu (Do finału zostanie zakwalifikowany przynajmniej jeden – najlepszy uczeń z danej szkoły).
10. Informacja o uczniach zakwalifikowanych do II etapu zostanie przesłana drogą elektroniczną do nauczycieli opiekunów do dnia 31 marca 2016 r.
11. II etap konkursu planowany jest w RODN „WOM” Katowice, wstępnie na dzień 25 kwietnia 2016 r. Ostateczna data i godzina rozpoczęcia konkursu zostanie podana na www.nce.kubajak.pl oraz www.womkat.edu.pl w terminie późniejszym.
12. Tytuł finalisty uzyskuje uczestnik, który w finale uzyskał: a) w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych co najmniej 50% punktów najlepszego wyniku, b) w przypadku uczniów gimnazjów co najmniej 45% najlepszego wyniku. Wojewódzka Komisja Konkursowa ma prawo skorygować powyższe progi punktowe w zależności od wyników konkursu.
13. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe lub inne nagrody rzeczowe, natomiast finaliści dodatkowo zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty konkursu wojewódzkiego. Nauczyciele – opiekunowie otrzymają stosowne podziękowania.


Dyrektor
dr Anna Kubajak
NCE „Kubajak”