A A A

Regulamin (2016/2017)

2 lutego 2017 r.


REGULAMIN KONKURSU
Na rok szkolny 2016/2017WYPĘDZENIA, WYWÓZKI, MARTYROLOGIA I ZWYCIĘSTWA POLAKÓW
Lata 1936-1956Cele konkursu:
1. Rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania najnowszą historią Polski i losami Polaków.
2. Rozbudzanie postawy patriotycznej i kształtowanie świadomości narodowej.
3. Pobudzanie do twórczego myślenia i rozwijanie uzdolnień.
4. Rozszerzenie oraz integracja wiedzy z różnych dziedzin (historia, geografia, literatura, sztuka i in.).


Zasady konkursu:
1. Konkurs jest dwuetapowy. Etap I i II odbędzie się w roku szkolnym 2016/2017.
I etap (szkolny) – 17 marca 2017 r.
II etap (w RODN „WOM” Katowice) planowany jest wstępnie na 24 kwietnia 2017 r.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych. Do konkursu uczniowie przystępują na zasadzie dobrowolności.
3. Całość lektur do I i II etapu konkursu zostanie umieszczona na stronach internetowych NCE Kubajak (www.nce.kubajak.pl) oraz WOM Katowice (www.womkat.edu.pl).
4. Szkoły zgłaszają chęć udziału w konkursie do dnia 15 marca 2017 r.
5. Aby zgłosić szkołę do konkursu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (wg załączonego wzoru) i przesłać drogą elektroniczną (jako załącznik w formacie WORD) na adres: nce@kubajak.pl lub pm@womkat.edu.pl.
6. I etap konkursu polega na sprawdzeniu wiedzy ucznia przez nauczyciela w dniu 17 marca 2017 r. (na podstawie testu przesłanego wcześniej drogą elektroniczną przez organizatorów Konkursu).
7. Spośród uczestników I etapu nauczyciel wybiera maksimum trzech najlepszych uczniów w danej szkole (każda ze szkół wchodzących w skład zespołu szkół jest traktowana jako osobna szkoła), których typuje do II etapu.
8. Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie I etapu w danej szkole przesyła też na adres e-mailowy nce@kubajak.pl do 21 marca 2017 r. listę z nazwiskami wszystkich uczniów biorących udział w konkursie z zaznaczeniem kolejności miejsc zajętych w I etapie, z podaniem liczby uzyskanych punktów oraz informacji, do której klasy uczęszczają, a także z zaznaczeniem uczniów, których wytypował do II etapu.
9. Kwalifikacji do finału konkursu dokonuje Wojewódzka Komisja Konkursowa powoływana przez Organizatorów Konkursu. Decyduje ona o liczbie uczestników konkursu finałowego na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych szkół, w których odbył się I etap konkursu (Do finału zostanie zakwalifikowany przynajmniej jeden – najlepszy uczeń z danej szkoły).
10. Informacja o uczniach zakwalifikowanych do II etapu zostanie przesłana drogą elektroniczną do nauczycieli opiekunów do dnia 30 marca 2017 r.
11. II etapu konkursu planowany jest w RODN „WOM” Katowice, wstępnie na 24 kwietnia 2017 r. Dokładna data i godzina rozpoczęcia konkursu zostanie podana na www.nce.kubajak.pl oraz www.womkat.edu.pl w terminie późniejszym.
12. Tytuł finalisty uzyskuje uczestnik, który w finale uzyskał: a) w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych co najmniej 50% punktów najlepszego wyniku, b) w przypadku uczniów gimnazjów co najmniej 45% najlepszego wyniku. Wojewódzka Komisja Konkursowa ma prawo skorygować powyższe progi punktowe w zależności od wyników konkursu.
13. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe lub inne nagrody rzeczowe, natomiast finaliści dodatkowo zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty konkursu wojewódzkiego. Nauczyciele – opiekunowie otrzymają stosowne podziękowania.

Dyrektor
dr Anna Kubajak
NCE „Kubajak”